Searching for structures with analogs of Donafenib.

Search results (26 entries covering 15 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetailsSimilarity (MFP)File
TNNI3K (HH498)MLKTKL7mgjAn-methyl-4-[4-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}amino)phenoxy]pyridine-2-carboxamideHuman139690.59
BRAFRAFTKL1uwhB4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman31090.82
RIPK2RIPKTKL6es0A2-[2-fluoranyl-4-[[2-fluoranyl-4-[2-(methylcarbamoyl)pyridin-4-yl]oxy-phenyl]carbamoylamino]phenyl]sulfanylethanoic acidHuman95740.43
RIPK2RIPKTKL5ar7BA1-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-pyridin-4-yloxyphenyl)ureaHuman61780.42
RIPK2RIPKTKL5ar7AA1-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-pyridin-4-yloxyphenyl)ureaHuman61740.42
MAPK13 (p38d)MAPKCMGC4eyjA1-(3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl)-3-[4-(pyridin-4-yloxy)phenyl]ureaHuman29490.41
CDK2CDKCMGC5a14AB1-[4-(2-azanylpyrimidin-4-yl)oxyphenyl]-3-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]ureaHuman39010.44
RIPK2RIPKTKL6es0B2-[2-fluoranyl-4-[[2-fluoranyl-4-[2-(methylcarbamoyl)pyridin-4-yl]oxy-phenyl]carbamoylamino]phenyl]sulfanylethanoic acidHuman95730.43
RIPK2RIPKTKL5ar7BB1-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-pyridin-4-yloxyphenyl)ureaHuman61880.42
MAPK14 (p38a)MAPKCMGC3hegAA4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman51120.82
CDK8CDKCMGC3rgfAA4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman38410.82
BRAFRAFTKL1uwjB4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman31050.82
BRAFRAFTKL1uwhA4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman31270.82
MAPK14 (p38a)MAPKCMGC3gcsAA4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman50770.82
BRAFRAFTKL5hi2A4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman65150.82
MAPK14 (p38a)MAPKCMGC3hegAB4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman52180.82
MAPK14 (p38a)MAPKCMGC3gcsAB4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman50520.82
CDK2CDKCMGC5a14AA1-[4-(2-azanylpyrimidin-4-yl)oxyphenyl]-3-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]ureaHuman39770.44
KDRVEGFRTK4asdA4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman53330.82
CDK8CDKCMGC3rgfAB4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman38460.82
KDRVEGFRTK2qu5A4-[[2-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3h-benzimidazol-5-yl]oxy]-n-methyl-pyridine-2-carboxamideHuman53170.54
RIPK2RIPKTKL5ar7AB1-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-pyridin-4-yloxyphenyl)ureaHuman61820.42
KDRVEGFRTK3wzeAB4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman53200.82
KDRVEGFRTK3wzeAA4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman53360.82
BRAFRAFTKL1uwjA4-{4-[({[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}carbonyl)amino]phenoxy}-n-methylpyridine-2-carboxamideHuman31350.82
Abl1 (ABL1)AblTK2hznA1-[4-(pyridin-4-yloxy)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ureaMouse57010.48