Search results (4 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
FGFR1FGFRTK3tt0BA3-(2,6-dichloro-3,5-dimethoxyphenyl)-1-(6-{[4-(4-ethylpiperazin-1-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)-1-methylureaHuman3547
FGFR1FGFRTK3tt0BB3-(2,6-dichloro-3,5-dimethoxyphenyl)-1-(6-{[4-(4-ethylpiperazin-1-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)-1-methylureaHuman3581
FGFR1FGFRTK3tt0AA3-(2,6-dichloro-3,5-dimethoxyphenyl)-1-(6-{[4-(4-ethylpiperazin-1-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)-1-methylureaHuman3567
FGFR1FGFRTK3tt0AB3-(2,6-dichloro-3,5-dimethoxyphenyl)-1-(6-{[4-(4-ethylpiperazin-1-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)-1-methylureaHuman3538