Search results (16 entries covering 4 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
FGFR1FGFRTK4v05AAn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3560
FGFR1FGFRTK4wunBBn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3565
FGFR1FGFRTK4v05BBn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3493
FGFR1FGFRTK4rwjBAn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3579
FGFR1FGFRTK4rwkABn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3517
FGFR1FGFRTK4wunABn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3595
FGFR1FGFRTK4rwkAAn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3500
FGFR1FGFRTK4rwkBAn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3591
FGFR1FGFRTK4rwjBBn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3559
FGFR1FGFRTK4v05ABn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3593
FGFR1FGFRTK4wunAAn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3511
FGFR1FGFRTK4v05BAn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3518
FGFR1FGFRTK4rwjABn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3519
FGFR1FGFRTK4rwjAAn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3584
FGFR1FGFRTK4rwkBBn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3530
FGFR1FGFRTK4wunBAn-{3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1h-pyrazol-5-yl}-4-[(3r,5s)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamideHuman3529