Search results (7 entries covering 5 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
EGFREGFRTK8h7xA5-chloro-n~4~-[2-(dimethylphosphoryl)phenyl]-n~2~-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]phenyl}pyrimidine-2,4-diamineHuman14945
EGFREGFRTK7zymA5-chloro-n~4~-[2-(dimethylphosphoryl)phenyl]-n~2~-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]phenyl}pyrimidine-2,4-diamineHuman14726
EGFREGFRTK7aemA5-chloro-n~4~-[2-(dimethylphosphoryl)phenyl]-n~2~-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]phenyl}pyrimidine-2,4-diamineHuman13482
ALKALKTK6mx8AB5-chloro-n~4~-[2-(dimethylphosphoryl)phenyl]-n~2~-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]phenyl}pyrimidine-2,4-diamineHuman10799
ALKALKTK6mx8AA5-chloro-n~4~-[2-(dimethylphosphoryl)phenyl]-n~2~-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]phenyl}pyrimidine-2,4-diamineHuman10798
ALKALKTK5j7hAB5-chloro-n~4~-[2-(dimethylphosphoryl)phenyl]-n~2~-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]phenyl}pyrimidine-2,4-diamineHuman6656
ALKALKTK5j7hAA5-chloro-n~4~-[2-(dimethylphosphoryl)phenyl]-n~2~-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]phenyl}pyrimidine-2,4-diamineHuman6655