Search results (5 entries covering 2 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
FGFR4FGFRTK6jpjAn-[5-cyano-4-(2-methoxyethylamino)pyridin-2-yl]-7-methanoyl-6-[(4-methyl-2-oxidanylidene-piperazin-1-yl)methyl]-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxamideHuman11051
FGFR4FGFRTK6yi8BAn-[5-cyano-4-(2-methoxyethylamino)pyridin-2-yl]-7-methanoyl-6-[(4-methyl-2-oxidanylidene-piperazin-1-yl)methyl]-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxamideHuman12813
FGFR4FGFRTK6yi8ABn-[5-cyano-4-(2-methoxyethylamino)pyridin-2-yl]-7-methanoyl-6-[(4-methyl-2-oxidanylidene-piperazin-1-yl)methyl]-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxamideHuman12811
FGFR4FGFRTK6yi8BBn-[5-cyano-4-(2-methoxyethylamino)pyridin-2-yl]-7-methanoyl-6-[(4-methyl-2-oxidanylidene-piperazin-1-yl)methyl]-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxamideHuman12814
FGFR4FGFRTK6yi8AAn-[5-cyano-4-(2-methoxyethylamino)pyridin-2-yl]-7-methanoyl-6-[(4-methyl-2-oxidanylidene-piperazin-1-yl)methyl]-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxamideHuman12812