Search results (4 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
TYK2-bJakBTK6nzpBA6-[(cyclopropanecarbonyl)amino]-4-{[2-methoxy-3-(1-methyl-1h-1,2,4-triazol-3-yl)phenyl]amino}-n-methylpyridazine-3-carboxamideHuman11496
TYK2-bJakBTK6nzpAB6-[(cyclopropanecarbonyl)amino]-4-{[2-methoxy-3-(1-methyl-1h-1,2,4-triazol-3-yl)phenyl]amino}-n-methylpyridazine-3-carboxamideHuman11501
TYK2-bJakBTK6nzpBB6-[(cyclopropanecarbonyl)amino]-4-{[2-methoxy-3-(1-methyl-1h-1,2,4-triazol-3-yl)phenyl]amino}-n-methylpyridazine-3-carboxamideHuman11497
TYK2-bJakBTK6nzpAA6-[(cyclopropanecarbonyl)amino]-4-{[2-methoxy-3-(1-methyl-1h-1,2,4-triazol-3-yl)phenyl]amino}-n-methylpyridazine-3-carboxamideHuman11504