Search results (2 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
MAPK1 (Erk2)MAPKCMGC6slgAA(6~{r})-7-[[3,4-bis(fluoranyl)phenyl]methyl]-6-(methoxymethyl)-2-[5-methyl-2-[(2-methylpyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-4-yl]-5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-8-oneHuman11815
MAPK1 (Erk2)MAPKCMGC6slgAB(6~{r})-7-[[3,4-bis(fluoranyl)phenyl]methyl]-6-(methoxymethyl)-2-[5-methyl-2-[(2-methylpyrazol-3-yl)amino]pyrimidin-4-yl]-5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-8-oneHuman11816