Search results (5 entries covering 3 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
EGFREGFRTK6xl4A~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamideHuman13759
EGFREGFRTK7lgsAB~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamideHuman13905
EGFREGFRTK6z4bAA~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamideHuman12975
EGFREGFRTK6z4bAB~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamideHuman12974
EGFREGFRTK7lgsAA~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamideHuman13906