Search results (4 entries covering 2 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
BRAFRAFTKL8f7oAB6-amino-5-chloro-n-[(1r)-1-(5-{[5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamoyl}-1,3-thiazol-2-yl)ethyl]pyrimidine-4-carboxamideHuman14703
BRAFRAFTKL8f7oAA6-amino-5-chloro-n-[(1r)-1-(5-{[5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamoyl}-1,3-thiazol-2-yl)ethyl]pyrimidine-4-carboxamideHuman14704
BRAFRAFTKL6v34A6-amino-5-chloro-n-[(1r)-1-(5-{[5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamoyl}-1,3-thiazol-2-yl)ethyl]pyrimidine-4-carboxamideHuman13200
BRAFRAFTKL6v34B6-amino-5-chloro-n-[(1r)-1-(5-{[5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]carbamoyl}-1,3-thiazol-2-yl)ethyl]pyrimidine-4-carboxamideHuman13199