Search results (58 entries covering 21 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
SYKSykTK1xbbAA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman1184
LCKSrcTK2pl0A4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman2290
Abl1 (ABL1)AblTK3mssC4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5719
Abl1 (ABL1)AblTK3ms9BB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5706
Abl1 (ABL1)AblTK3mssD4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5702
Abl1 (ABL1)AblTK1opjB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5736
Abl1 (ABL1)AblTK6hd6BA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse10611
Abl1 (ABL1)AblTK1iepA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5703
Abl1 (ABL1)AblTK3k5vAB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5723
Abl1 (ABL1)AblTK6hd6AB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse10608
Abl1 (ABL1)AblTK1iepB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5727
Abl1 (ABL1)AblTK6hd6AA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse10609
Abl1 (ABL1)AblTK3mssB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5730
Abl1 (ABL1)AblTK3mssA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5724
Abl1 (ABL1)AblTK3k5vAA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5734
Abl1 (ABL1)AblTK3k5vBB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5722
Abl1 (ABL1)AblTK6hd6BB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse10610
Abl1 (ABL1)AblTK3ms9AA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5733
ABL1AblTK6npuA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman10942
PDGFRA (PDGFRa)PDGFRTK6jolA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman12103
ABL2AblTK3gvuAB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman109
ABL1AblTK2hyyB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman1078
ABL1AblTK6npvBB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman10950
ABL1AblTK2hyyD4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman1068
ABL1AblTK6npvAB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman10951
SYKSykTK1xbbAB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman1196
ABL1AblTK3pyyBA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman1062
ABL1AblTK6npuB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman10944
ABL1AblTK2hyyC4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman1048
DDR1DDRTK4bkjAB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman3256
DDR1DDRTK4bkjBB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman3259
Abl1 (ABL1)AblTK6hd4AA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse10645
ABL1AblTK6npvAA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman10948
CSF1R (FMS)PDGFRTK4r7iA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman2307
Abl1 (ABL1)AblTK3ms9AB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5708
KITPDGFRTK1t46AA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman393
ABL1AblTK3pyyAB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman1071
DDR1DDRTK4bkjBA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman3255
DDR1DDRTK4bkjAA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman3263
MAPK14 (p38a)MAPKCMGC3hecAA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman5166
MAPK14 (p38a)MAPKCMGC3hecAB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman5035
ABL1AblTK6npeAB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman10943
KITPDGFRTK1t46AB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman404
ABL1AblTK6npvBA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman10949
ABL1AblTK3pyyAA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman1049
ABL1AblTK6npeBB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman10945
ABL1AblTK2hyyA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman1092
ABL1AblTK6npeAA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman10946
ABL2AblTK3gvuAA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman117
ABL1AblTK3pyyBB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman1098
ABL1AblTK6npeBA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideHuman10947
ABL1AblTK7n9gAn-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-({6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}amino)-1,3-thiazole-5-carboxamideHuman14197
Abl1 (ABL1)AblTK3ms9BA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5713
Abl1 (ABL1)AblTK1opjA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5732
Abl1 (ABL1)AblTK6hd4BA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse10648
Abl1 (ABL1)AblTK6hd4BB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse10646
Abl1 (ABL1)AblTK6hd4AB4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse10647
Abl1 (ABL1)AblTK3k5vBA4-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-n-[4-methyl-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-phenyl]-benzamideMouse5710