Search results (7 entries covering 4 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
KDRVEGFRTK3c7qAmethyl (3z)-3-{[(4-{methyl[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenyl)amino](phenyl)methylidene}-2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-6-carboxylateHuman5334
MELKCAMKLCAMK5mafAmethyl (3z)-3-{[(4-{methyl[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenyl)amino](phenyl)methylidene}-2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-6-carboxylateHuman8732
RETRetTK6necABmethyl (3z)-3-{[(4-{methyl[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenyl)amino](phenyl)methylidene}-2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-6-carboxylateHuman11150
RETRetTK6necCAmethyl (3z)-3-{[(4-{methyl[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenyl)amino](phenyl)methylidene}-2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-6-carboxylateHuman11147
AAK1NAKOther5te0Amethyl (3z)-3-{[(4-{methyl[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenyl)amino](phenyl)methylidene}-2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-6-carboxylateHuman7156
RETRetTK6necAAmethyl (3z)-3-{[(4-{methyl[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenyl)amino](phenyl)methylidene}-2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-6-carboxylateHuman11151
RETRetTK6necCBmethyl (3z)-3-{[(4-{methyl[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenyl)amino](phenyl)methylidene}-2-oxo-2,3-dihydro-1h-indole-6-carboxylateHuman11153