Search results (7 entries covering 6 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
EGFREGFRTK4zauAn-(2-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}-4-methoxy-5-{[4-(1-methyl-1h-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)prop-2-enamideHuman6221
EGFREGFRTK6jxtAAn-(2-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}-4-methoxy-5-{[4-(1-methyl-1h-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)prop-2-enamideHuman12240
EGFREGFRTK6jx0An-(2-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}-4-methoxy-5-{[4-(1-methyl-1h-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)prop-2-enamideHuman12175
EGFREGFRTK6jx4An-(2-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}-4-methoxy-5-{[4-(1-methyl-1h-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)prop-2-enamideHuman12176
EGFREGFRTK6jwlAn-(2-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}-4-methoxy-5-{[4-(1-methyl-1h-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)prop-2-enamideHuman12173
EGFREGFRTK6jxtABn-(2-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}-4-methoxy-5-{[4-(1-methyl-1h-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)prop-2-enamideHuman12239
EGFREGFRTK6ludAn-(2-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}-4-methoxy-5-{[4-(1-methyl-1h-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)prop-2-enamideHuman12919