Search results (1 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
EGFREGFRTK7aemA5-chloro-n~4~-[2-(dimethylphosphoryl)phenyl]-n~2~-{2-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]phenyl}pyrimidine-2,4-diamineHuman13482