Search results (2 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
EGFREGFRTK7lgsAB~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamideHuman13905
EGFREGFRTK7lgsAA~{n}-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methyl-amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]propanamideHuman13906