Search results (2 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
EPHA2 (EphA2)EphTK8boiAB4-methyl-~{n}-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(1-methyl-6-pyridin-3-yl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino]benzamideHuman14655
EPHA2 (EphA2)EphTK8boiAA4-methyl-~{n}-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(1-methyl-6-pyridin-3-yl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino]benzamideHuman14645