Search results (1 entries covering 1 PDB structures)

#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganismDetails File
SIK3 (QSK)CAMKLCAMK8r4vA1-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)-1-[6-[[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino]pyrimidin-4-yl]ureaHuman15243